Darmowa dostawa - paczki kurierskie do 30 kg przedpłacone od 800 zł | Dla towarów z magazynu głównego WYSYŁKA 24H | Możliwość zakupu na RATY

Regulamin sklepu terme.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) formułuje zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług (zwanych dalej towarem), pomiędzy Kupującym (podmiotem posiadający pełną zdolność prawną do zawierania wiążących umów)
  a sprzedawcą, zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronach internetowych pod adresem https://terme.pl (zwanego
  w Regulaminie Sklepem internetowym), a także zasady prawidłowego korzystania
  z Sklepu internetowego.

 

 1. Sklep internetowy jest własnością:

Arleta Kuszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Terme.pl Arleta Kuszewska, ul. Anny Walentynowicz 3, 20-328 Lublin, tel. 512223333, sprzedaz@terme.pl, NIP 5632391581, REGON 361089144 (zwaną w Regulaminie Sprzedawcą)

 

Biuro Obsługi Kupującego:

ul. Anny Walentynowicz 3, 20-328 Lublin

tel. 512 22 33 33

e-mail: sprzedaz@terme.pl

 

 1. Integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (zwanego dalej Kupującym-Przedsiębiorcą), za pośrednictwem Sklepu internetowego są postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedawcy (zwane
  w Regulaminie OWU, które dostępne są pod adresem: www.terme.pl (stanowiące załącznik do Regulaminu). Kupujący-Przedsiębiorca przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest zapoznać się z OWU; złożenie przez niego zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne,
  z oświadczeniem o akceptacji OWU. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWU
  a Regulaminem, o ile Sprzedawca nie postanowił inaczej,  pierwszeństwo mają postanowienia OWU.

 

§2 Rejestracja, korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Kupujący, który chce dokonać zakupu towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego może tego dokonać:
  1. bez rejestracji konta użytkownika(„Zakup bez rejestracji”),
  2. za pośrednictwem założonego konta użytkownika, przy pomocy którego będzie mógł przeprowadzać w Sklepie internetowym poszczególne czynności m.in. zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący przy zakładaniu konta użytkownika zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych (imię
   i nazwisko / nazwa firmy, adres zamieszkania / adres siedziby firmy, e-mail, telefon, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby firmy, NIP
   w przypadku firmy). W przypadku zmiany danych podanych w czasie rejestracji Kupujący proszony jest o ich natychmiastowe zaktualizowanie na koncie użytkownika. Dane wykorzystywane są m.in. do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji.

 

W przypadku niepodania przez Kupującego potrzebnych danych Sprzedawca może nie być w stanie zrealizować zamówienia Kupującego.

Ważne! Nigdy nie należy podawać osobom nieuprawnionym swojego loginu i hasła do Sklepu internetowego.

 1. Do korzystania z Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-maila), na które wysyłane będą wiadomości od Sprzedawcy, np. informacje dotyczące zamówienia Kupującego złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Składanie przez Kupującego zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Kupującego sprzętu, systemu i łącza internetowego, które spełniają, co najmniej następujące wymagania techniczne:
  • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub MacOS,
  • Procesor: 1 GHz,
  • RAM: 1 GB pamięci RAM,
  • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,
  • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768,
  • Sterowanie: klawiatura, mysz,
  • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
  • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 3. Z Sklepu internetowego należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie przez Kupującego czynności o charakterze bezprawnym.

 

§3 Zamówienie

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo publikowania w Sklepie internetowym orientacyjnych informacji o dostępności towaru. W celu zweryfikowania dostępności towaru na moment składania zamówienia zaleca się kontakt z Biurem Obsługi Kupującego. Złożenie zamówienia na towar nie jest równoznaczne z rezerwacją towaru, rezerwacja towaru następuje z momentem Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia na towar, który jest niedostępny
  u Sprzedawca w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego lub w momencie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o terminie realizacji zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
 3. Jeżeli realizacja umowy jest niemożliwa na skutek okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi, umowa wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany e-mailem. Wszelkie środki, które zostały przekazane na rzecz Sprzedawcy w ramach zapłaty z tytułu umowy, która wygasła, zostaną zwrócone Kupującemu. Kupujący ma prawo do złożenia nowego zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu,
  24 godziny na dobę.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie tj. poniedziałek-czwartek po godzinie 13.00,
  a w piątki po godz. 13.00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy będą procedowane przez Sprzedawcę nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 6. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.  Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, zdjęcia, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego
  w zamówieniu towaru.

Informacje zawarte na stronach Sklepu internetowej wskazują m.in. na funkcjonalność towaru z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, jak i kompatybilność
i interoperacyjność towaru z elementami cyfrowymi, interoperacyjnościach treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

 1. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący wybiera towar (poprzez dodanie go do Koszyka), sposób dostawy i płatności (w tym akceptuje związane z tym koszty), wprowadza adres odbiorcy i dane odbiorcy,a następnie w Podsumowaniu zamówienia poprzez akceptację Regulaminu i naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” wysyła zamówienie (ofertę kupna) do Sprzedawcy. Kupujący może również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Koszt dostawy obejmuje jedynie dostawę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia (oferty złożonej przez Kupującego) Sprzedawca prześle Kupującemu e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia(zwany w Regulaminie Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia), nie należy mylić go z e-mailem potwierdzającym otrzymanie zamówienia od Kupującego. Przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. W przypadku nieotrzymania przez Kupującego żadnej wiadomości od Sprzedawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia zaleca się Kupującemu sprawdzić we własnym programie pocztowym folder „Spam” lub skontaktować się z Biurem Obsługi Kupującego.
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w Sklepie internetowym:
 4. podawane są w PLN, EUR lub USD, wartość netto i brutto,
 5. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostarczenia towaru,
 6. w przypadku zakupu towarów, wraz z usługą ich dostarczenia, przez Kupującego-Przedsiębiorcę ceny nie obejmują rozładunku.

 

Sprzedawca nie stosuje mechanizmu indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidoczni również informację
o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie również informacja o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała
w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie informacja
o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem że terminy,
o których mowa w dwóch poprzednich zdaniach, nie mają zastosowania.

 1. Koszty związane z dostarczeniem towaru ponosi Kupujący. Opłaty za dostarczenie towaru znajdują się w cenniku usług dostarczania towarów, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Opłata za dostarczenie towaru doliczana jest do rachunku Kupującego. Strony mogą ustalić indywidualną opłatę za dostarczenie towaru, odmienną od tej zawartej w cenniku usług dostarczania towarów.
 2. Warunkiem wydania towaru Kupującego lub jego wysłania do Kupującego jest otrzymanie przez Sprzedawcę całej płatności za towar. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany w koncie użytkownika lub na adres wskazany jednorazowo dla danego zamówienia w zakładce „Sposób dostawy”.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży, wprowadzania w nich zmian; uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zawartych już umowach.  Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin akcji promocyjnej lub wyprzedaży nie stanowi inaczej.
 5. Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę (Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację dla faktur elektronicznych w każdej chwili). Do towaru Sprzedawca może dołączyć dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon fiskalny w wersji papierowej. O chęci otrzymania faktury VAT należy poinformować Sprzedawcę przy składaniu zamówienia na towar, podając przy tym niezbędne dane.
 6. Kupujący może zrezygnować z zamówienia do momentu otrzymania od Sprzedawcy „Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia”. Rezygnację należy zgłosić do Biura Obsługi Kupującego.
 7. Składanie zamówienia (oferty kupna) przez Kupującego:
 1. Kupujący na stronie Sklepu internetowego może przeglądać towary.
 2. Wybrane przez siebie towary (z określonymi parametrami)Kupujący może dodać „Do Koszyka”.
 3. Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć kursorem na przycisk z napisem „Koszyk” w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Ilość wybranego towaru można zmieniać. Aby zrezygnować z wybranego towaru należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk „Usuń wybrane”.
 5. Do każdego zamówionego towaru można załączyć „Wiadomość do sprzedawcy”.
 6. Kupujący proszony jest o dokonanie wyboru sposobu wydania towaru - poprzez zaznaczenie „Przesyłka kurierska”.
 7. Kupujący proszony jest następnie o uzupełnienie informacji o sposobie dostawy
  i płatności, danych odbiorcy (w tym adresu, na który ma być dostarczony towar; Kupujący określa czy jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego).
 8. Aby zobaczyć podsumowanie należy kliknąć kursorem na przycisk z napisem „Do kasy”
 9. Kupujący, który chce ostatecznie wysłać zamówienie do Sprzedawcy (złożyć ofertę kupna towarów umieszczonych w „Koszyku”) powinien nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”, którego naciśnięcie – w przypadku zawarcia umowy - nakłada na Kupującego obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w polu „Do zapłaty”.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo łączenia zamówień (np. w zakresie pakowania, czy moment wysyłki).

 

 

§4 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby towar był gotowy do odbioru samodzielnego przez Kupującego lub do wysyłki do Kupującego w terminie od 1 do 10 dni roboczych licząc od momentu wysłania Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

Uwaga! Warunkiem wydania lub wysłania towaru Kupującemu jest otrzymanie przez Sprzedawcę całej zapłaty z tytułu danej umowy.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych. Po upływie tego terminu, jeżeli niewykonanie zamówienia nastąpiło z winy Sprzedawcy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia); nie dotyczy to zamówienia gdy strony zgodnie ustaliły inny niż wskazany powyżej czas realizacji zamówienia. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać na adres sprzedaz@terme.pl, podając jak przyczynę przekroczenie terminu czasu realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli w zamówieniu Kupujący zaznaczył, że samodzielnie odbierze towar od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Kupującego o gotowości towaru do odbioru.
 3. W sytuacji, gdy zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny u Sprzedawcy,
  a nie ma możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. IV pkt 2, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Kupującego telefonicznie lub
  e-mailem o zaistniałych okolicznościach.
 4. Jeżeli Kupujący chce zmienić adres, na który ma być dostarczony zamówiony towar, tj. wskazać inny niż określił na koncie użytkownika, Kupujący informuje o tym Sprzedawcę w momencie składania zamówienia.
 5. Odbierając towar od przewoźnika Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i towar – sprawdzić czy nie uległy one uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalaniu, zgnieceniu, przebiciu, naderwaniu, złamaniu, pęknięciu), czy nic nie brakuje.

Uwaga! W przypadku braku jakiejś części towaru lub przyjęcia uszkodzonego opakowania lub towaru od przewoźnika Kupujący powinien w obecności przewoźnika sporządzić protokół określający stan towaru i jego opakowania (protokół powinien zostać podpisanym przez Kupującego i przewoźnika), zaleca się również wykonanie dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych uszkodzeń
i otrzymanego towaru
. Kupujący w momencie stwierdzenia uszkodzeń powinien natychmiast skontaktować się ze Sprzedawcą.

 1. W przypadku ujawnienia uszkodzeń towaru dopiero w momencie rozpakowania towaru Kupujący powinien natychmiast poinformować Sprzedawcę (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@terme.pl) o zaistniałej szkodzie (najlepiej
  w terminie 5 dni od momentu odbioru przesyłki). 

 

§5 Płatność

 1. Jeżeli Kupujący nie odbierze samodzielnie towaru od Sprzedawcy w terminie 3 dni albo zamówi towar z usługą dostarczenia na adres wskazany przez Kupującego,
  a płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-mail z informacją o zaistniałej sytuacji
  i przyczynie anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy). Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni roboczych od dnia powstania przesłanki do odstąpienia.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar/-y, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej:
  a. „Płatność gotówką/kartą” – należność jest pobierana w momencie samodzielnego odbioru towaru od Sprzedawcy przez Kupującego; towar odbierany jest z magazynu Sprzedającego na podstawie zapłaconej faktury lub paragonu;

          b. „Płatność z góry”

 1. płatność realizowana jest przelewem tradycyjnym „Przedpłata” (w takim wypadku Kupujący proszony jest o podanie w tytule przelewu swojego imienia i nazwiska/ nazwy firmy oraz numeru zamówienia);

Dane do przelewu:

Terme.pl Arleta Kuszewska,

ul. Anny Walentynowicz 3, 20-328 Lublin,

nr rachunku bankowego: 59 1050 1953 1000 0092 7226 3253

 1. płatność on-line – płatność dokonana za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów obsługujących płatności elektroniczne – jeśli takowe są dostępne płatność realizowana jest za pośrednictwem - Przelewy24
 2. karta płatnicza - Po wyborze tej opcji klient jest przekierowany na stronę operatora płatności internetowych – przelewy24.pl. Transakcja jest całkowicie bezpieczna, a żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 3. Blik - Można skorzystać z szybkiej płatności jednorazowym kodem wygenerowanym w aplikacji mobilnej banku. By skorzystać z płatności BLIK, wystarczy posiadać rachunek w jednym z banków obsługujących ten sposób płatności i aplikację mobilną banku.
 4. PayPo - PayPo to system płatności, który oferuje możliwość odroczonej zapłaty za zamówione towary. Oznacza to, że można opłacić zamówienie w ciągu 30 dni. Jeśli okaże się, że towar nie spełnia Twoich oczekiwań, to możesz go odesłać nie płacąc za zamówienie.
 5. P24NOW -  płatność realizowana jest za pośrednictwem - Przelewy24.  P24NOW to forma płatności ratalnych online. Po pozytwnym rozpatrzeniu wniosku działa ona jak zwykły przelew, środki są od razu na koncie sklepu. Oprócz rat, P24NOW zawiera w sobie też opcję spłaty w ramach płatności odroczonej, do 53 dni, bez żadnych dodatkowych kosztów. Jest to obecnie najdłuższy dostępny na rynku termin spłaty
 1. „Płatność za pobraniem” - płatność w formie gotówkowej przy odbiorze towaru od przewoźnika.

 

 1. Kupujący jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z Sprzedawcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

§6 Zwrot towaru przez Konsumenta

 1. Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (zwany
  w Regulaminie Konsumentem), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru
  w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub
   w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe)

                                                                      

„Imię i nazwisko Konsumenta:                                                         ……(miejscowość)…, dnia …… r.

Adres

Telefon

e-mail                                                 Adresat:

                                                            Terme.pl Arleta Kuszewska,

ul. Anny Walentynowicz 3, 20-328 Lublin

Ja …………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów/usług …….

Data zawarcia umowy ……………

Data odbioru towarów/usług ………….r.

Czytelny podpis Konsumenta …………………………………………..”

 

 

 1.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku, tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż
  14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru:

Terme.pl Arleta Kuszewska, ul. Anny Walentynowicz 3, 20-328 Lublin

Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Konsument może załączyć do zwracanego towaru np. paragon, fakturę, itd.

 1. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w szczególności w odniesieniu do umów:
 4.    o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyrażenia zgody Konsumentowi na anulowanie zamówienia (odstąpienie od umowy), gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, pod warunkiem, że oświadczenie
  o rezygnacji wpłynie do Sprzedawcy przed dokonaniem zamówienia towaru przez Sprzedawcę u dostawcy lub wykonania fizycznej obróbki towaru. Oświadczenie woli należy skierować drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.


§7 Niezgodność, prawa i obowiązki, procedura reklamacyjna

Definicje:

 1. trwałość - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 2. usługa cyfrowa - usługę pozwalającą Konsumentowi na:
 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 1. towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 3. interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
 4. kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 5. funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

 

Regulacje dotyczące Konsumenta w całym niniejszym paragrafie mają zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

Rozdział I. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta

Regulacji niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

I. Towar zgodny z umową

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów
z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto aby towar został uznany za zgodny z umową musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo,
a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność
i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu,
w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków
  i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Do towarów z elementami cyfrowymi regulacje rozdz. II, ust. IV pkt. 3 i 4 oraz ust. V pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w rozdz. I ust. I pkt. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w rozdz. I ust. I pkt. 2 lub 3 (np. widocznych śladach użytkowania towaru), oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający
z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów
w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

II. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał
w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru
z umową określonego w rozdz. I ust. II pkt. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru
z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

III. Naprawa lub wymiana

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Sprzedawca może dokonać:

- wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać

- naprawy, gdy Konsument żąda wymiany,

jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa
i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy,
w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego
z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel,
w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

5. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

IV. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z w rozdz. I ust. III pkt 2;

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z w rozdz. I ust. III
4-6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych
w rozdz. I ust. III;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o obniżeniu ceny.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz
z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawca na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z rozdz. I ust. III i IV.

 

Rozdział II. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Regulacji zawartych w niniejszym regulaminie nie stosuje się do umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego. Dane osobowe - dane osobowe
w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 17).

I. Dookreślenie pojęcia

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, z uwzględnieniem regulacji rozdz. II ust. III pkt. 8 poniżej.

2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, regulacje niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

II. Wyłączenie zastosowania

Regulacji niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

1) usług łączności elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321 z 17.12.2018, str. 36, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 164 oraz Dz.Urz. UE L 419 z 11.12.2020, str. 36) innych niż usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów w rozumieniu art. 2 pkt 7 tej dyrektywy;

2) umów, na mocy których Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie
w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji;

3)  treści cyfrowych dostarczanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.
o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700).

III. Dostarczenie, odstąpienie

1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

2) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.

7. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy regulacje z rozdz. II ust. VIII stosuje się odpowiednio.

8. Regulacji rozdz. II ust. III pkt 1-7 powyżej nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

IV. Zgodność z umową

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają
w szczególności ich:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności
w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków
i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

3. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z rozdz. II ust. IV pkt. 3, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów
w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
z umową w zakresie, o którym mowa w rozdz. II ust. IV pkt. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych
w rozdz. II ust. IV, pkt. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony
w umowie czas ich dostarczania.

7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

8. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej regulacje rozdz. I ust. I pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

V. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w rozdz. II ust. I pkt. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie,
w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w rozdz. II ust. IV pkt. 3 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tej regulacji.

5. Domniemania określone w rozdz. II ust. V. pkt. 1 i 3 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:

1) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi,
o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

2) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy
o obowiązku współpracy z Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

VI. Niezgodność z umową treści lub usługi.

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową
w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

VII. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do rozdz. II ust. VI pkt. 2 i 3 powyżej;

2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z rozdz. II ust. VI pkt. 4 powyżej;

3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w rozdz. II ust. VI;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

VIII. Zobowiązania Sprzedawcy

1. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w rozdz.
II ust. VIII pkt. 1 ppkt. 1-3.

3. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania
z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Zmiana treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie
z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

2. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w rozdz. II, ust. IX, pkt.1, nie będzie wiązać się
z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.

3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie,
o której mowa w rozdz. II, ust. IX, pkt.1.

X. Wypowiedzenie umowy

1. Jeżeli zmiana, o której mowa w rozdz. II ust. IX pkt. 1 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku
o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w rozdz. II ust. X, pkt. 2 lub 3.

2. W przypadku, o którym mowa w rozdz. II, ust. X, pkt. 1 powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w rozdz. II ust. IX pkt. 1, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Regulacje rozdz. II ust. VIII stosuje się odpowiednio.

3. Regulacji rozdz. II ust. X pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

XI. Zasady wykorzystywania treści

1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie będzie wykorzystywał treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;

3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2. Z wyjątkiem regulacji, o których mowa w rozdz. II, ust. XI, pkt 1-3, Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.

3. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Regulacja ta nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w rozdz. II, ust. XI, pkt. 2.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
i udostępniania ich osobom trzecim.

XII. Stosowanie regulacji

1. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do przeniesienia własności towaru i wykonania usługi, stosuje się regulacje dotyczące umów zobowiązujących do przeniesienia własności.

2. Regulacje, o których mowa w rozdz. II ust. 1 powyżej, stosuje się do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru z elementami cyfrowymi, również
w zakresie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, nawet jeżeli są one dostarczane przez osobę trzecią. Do takiej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej regulacji rozdziału II nie stosuje się.

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były objęte umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru z elementami cyfrowymi.

 

Rozdział III. Procedowanie reklamacji

 1. W przypadku każdej reklamacji Konsument proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:
  1. reklamacji (zgłoszenia reklamacyjnego)

Wszelkie reklamacje Konsument może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Biura Sprzedawcy lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: sprzedaz@terme.pl Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu nie jest obowiązkowe).

W przypadku nieskorzystania z formularza w zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien zawrzeć:

 1. swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon),
 2. opis towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, numer zamówienia,
 3. cenę, dzień zakupu i odebrania towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne,
 4. dokładny dzień stwierdzenia niezgodności,
 5. opis  zaistniałej niezgodności (stwierdzonej nieprawidłowości),
 6. okoliczności w jakich dostrzeżono niezgodność,
 7. miejsce w jakim znajduje się / użytkowany jest towar,
 8. oczekiwany sposób załatwienia reklamacji
 9. datę sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego,
 10. podpis zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko).
 11. uprawdopodobnienia okoliczności zakupu reklamowanego towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne (np. przedstawiając paragon, fakturę, itd.),
 12. zdjęcia dokumentujące zgłaszaną niezgodność i jej wielkość.

Konsument może przesłać reklamowany towaru, na adres Sprzedawcy; Konsument może również dostarczyć osobiście reklamowany towar na wskazany powyżej adres.

 1. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Konsument proszony jest
  o kontakt z Sprzedawcą pod adresem poczty elektronicznej: sprzedaz@terme.pl lub telefonicznie.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 3. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem zawartym w Sklepie internetowym Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt z Sprzedawcą.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Kupującego-Przedsiębiorcę przebieg procesu reklamacyjnego regulują OWS.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza
  z decyzją Sprzedawcy może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Opis procedur obowiązujących w mediacji lub arbitrażu dostępny jest m.in. na stronach internetowych wybranych przez Konsumenta instytucji mediacyjnych lub arbitrażowych.

 

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych osobowych jest: Terme.pl Arleta Kuszewska, ul. Anny Walentynowicz 3, 20-328 Lublin, dalej zwana Administratorem.

 1. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:
  1. kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmujących promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora – wysyłka newslettera, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3.    wykonania umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);
  6.     archiwalnym i dowodowym - na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych
   z realizacją umowy, np. gdy organ państwowy tego zażąda).
 3. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić zawarcie albo wykonanie umowy.
 4.  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje m.in. prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b. sprostowania swoich danych;

c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
w art. 21 RODO;

f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych m.in. podmiotom, które dostarczają mu usługi techniczne, organizacyjne, prawne, księgowe, doradcze oraz pomagającym w dochodzeniu należnych mu roszczeń.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom / organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres realizacji umowy, czas niezbędny do jej rozliczenia i upływu terminu na dochodzenie roszczeń od Administratora; przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sprzedaz@terme.pl
 5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy
  o kontakt z Biurem Obsługi Kupującego.

 

§9 Opinie / oceny

 1. Sprzedający, w sposób automatyczny, zbiera i udostępnia opinie od Klientów którzy nabyli produkty w Sklepie Internetowym dotyczące obsługi zamówienia oraz oceny produktów. Opinie zbierane są z wykorzystaniem:
  1. Serwisu Zaufane Opinie Idosell. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com/terme.pl oraz https://trustedreviews.idosell.com/terme.pl;
  2. Google Shopping Opinie konsumenckie. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu internetowego.
 2. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Kupujący posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Kupujący ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania oceny.
 3. Niezależnie od opinii o których mowa w pkt. 1 Sprzedający zbiera w Sklepie internetowym opinie o produktach, które mogą być zamieszczone przez użytkowników którzy nie dokonali zakupu w Sklepie internetowym.
 4. Przedstawiając opinię o produkcie, o której mowa w pkt. 3, użytkownik udostępnia Sprzedającemu swoje imię oraz adres email, który jest wykorzystywane wyłącznie do potwierdzenia złożonej opinii. Przedstawiając opinię, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami §8 niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedający ze względów technicznych nie prowadzi weryfikacji wszystkich opinii dotyczących Towaru w celu wskazania które opinie są potwierdzone zakupem w Sklepie internetowym, dlatego wszystkie opinie prezentowane w Sklepie Internetowym należy traktować jako niepotwierdzone zakupem.
 6. Kupujący może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. Ocena jest automatycznie podpisywana imieniem Kupującego i miastem, które jest wskazane przez Kupującego.
 7. Ocena w formie gwiazdek jest automatycznie przeliczana i prezentowana w formie średniej na stronie sklepu, w serwisach o których mowa w pkt. 1 oraz w reklamach produktowych Google.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania oceny w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego regulaminu. W szczególności dotyczy to opinii, które nie spełniają postanowień opisanych w niniejszym paragrafie.
 9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w oceni treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 10. Kupujący zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 11. Kupujący zamieszczając w Sklepie internetowym ocenę, która stanowi utwór
  w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedawcę z utworu, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką -
   w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie
   w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
   i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 12. Usunięcie konta przez Kupującego lub oceny, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 13. Na wyraźną prośbę Kupującego treść oceny może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu internetowego, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu internetowego i Towaru.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w Sklepie internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania
  i rozpowszechniania, używania, m.in. do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przedstawione w Sklepie internetowym informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Kupującego.
 3. W razie niejasności lub pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Kupującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu uzyskują moc z chwilą ich opublikowania w Sklepie internetowym, z tym zastrzeżeniem, że nie mają one zastosowania do złożonych przez Kupującego zamówień oraz umów już zawartych.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta i osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7.             Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu (lub jego części) nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu (lub część postanowienia) uznane zostały za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia Regulaminu  pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia takich postanowień postanowieniami ważnymi, uwzględniając cel gospodarczy Regulaminu oraz wolę i intencję stron.
 8. Zapisy Regulaminu mają pierwszeństwo przed innymi uregulowaniami wynikającymi z przepisów prawa, w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Newsletter to bezpłatny elektroniczny biuletyn, w którym informujemy Kupujących
  o aktualnych akcjach promocyjnych, wyprzedażach. Newsletter wysyłany jest wyłącznie Kupującym, którzy wyrazili chęć, aby go otrzymywać. Podczas zapisywania do newslettera poprosimy o adres e-mail, który zostanie dodany do listy mailingowej Sprzedawcy. Z newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie; w takim przypadku podany przez Kupującego adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 11. Załączniki do Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. I pkt. 3 Regulaminu, stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1 - Cennik usługi dostarczenia towaru
 2. Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi
 3. Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienie od umowy
 4. Załącznik nr 4 – Informacja o odstąpieniu
 5. Załącznik nr 5 – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy

 

pixel