Darmowa dostawa - paczki kurierskie do 30 kg przedpłacone od 800 zł | Dla towarów z magazynu głównego WYSYŁKA 72H | Możliwość zakupu na RATY

Zwroty i reklamacje

Procedowanie reklamacji

 1. W przypadku każdej reklamacji Konsument proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:
  1. reklamacji (zgłoszenia reklamacyjnego)

Wszelkie reklamacje Konsument może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Biura Sprzedawcy lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: sprzedaz@terme.pl Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu nie jest obowiązkowe).

Można również dokonać reklamacji w formie elektronicznej za pomocą linku "Chcę zareklamować produkt";

Pobierz wzór formularza reklamacji.

W przypadku nieskorzystania z formularza w zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien zawrzeć:

 1. swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon),
 2. opis towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, numer zamówienia,
 3. cenę, dzień zakupu i odebrania towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne,
 4. dokładny dzień stwierdzenia niezgodności,
 5. opis  zaistniałej niezgodności (stwierdzonej nieprawidłowości),
 6. okoliczności w jakich dostrzeżono niezgodność,
 7. miejsce w jakim znajduje się / użytkowany jest towar,
 8. oczekiwany sposób załatwienia reklamacji
 9. datę sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego,
 10. podpis zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko).
 11. uprawdopodobnienia okoliczności zakupu reklamowanego towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne (np. przedstawiając paragon, fakturę, itd.),
 12. zdjęcia dokumentujące zgłaszaną niezgodność i jej wielkość.

Konsument może przesłać reklamowany towaru, na adres Sprzedawcy; Konsument może również dostarczyć osobiście reklamowany towar na wskazany powyżej adres.

 1. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Konsument proszony jest
  o kontakt z Sprzedawcą pod adresem poczty elektronicznej: sprzedaz@terme.pl lub telefonicznie.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 3. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem zawartym w Sklepie internetowym Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt z Sprzedawcą.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Kupującego-Przedsiębiorcę przebieg procesu reklamacyjnego regulują OWS.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza
  z decyzją Sprzedawcy może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Opis procedur obowiązujących w mediacji lub arbitrażu dostępny jest m.in. na stronach internetowych wybranych przez Konsumenta instytucji mediacyjnych lub arbitrażowych.

 

Zwrot towaru przez Konsumenta

 1. Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (zwany
  w Regulaminie Konsumentem), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru
  w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub
   w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.

Pobierz wzór formularza zwrotu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe)

                                                                      

„Imię i nazwisko Konsumenta:                                                         ……(miejscowość)…, dnia …… r.

Adres

Telefon

e-mail                                                 Adresat:

                                                            Terme.pl Arleta Kuszewska,

Trojaczkowice 5, 24-220 Trojaczkowice

Ja …………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów/usług …….

Data zawarcia umowy ……………

Data odbioru towarów/usług ………….r.

Czytelny podpis Konsumenta …………………………………………..”

 

 

 1.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku, tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż
  14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru:

Terme.pl Arleta Kuszewska, Trojaczkowice 5, 24-220 Trojaczkowice

Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Konsument może załączyć do zwracanego towaru np. paragon, fakturę, itd.

 1. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w szczególności w odniesieniu do umów:
 4.    o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyrażenia zgody Konsumentowi na anulowanie zamówienia (odstąpienie od umowy), gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, pod warunkiem, że oświadczenie
  o rezygnacji wpłynie do Sprzedawcy przed dokonaniem zamówienia towaru przez Sprzedawcę u dostawcy lub wykonania fizycznej obróbki towaru. Oświadczenie woli należy skierować drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.

 

Można również dokonać zwrotu w formie elektronicznej za pomocą linku "Chcę zwrócić produkt";

 

pixel